KPI (Key Performance Indicator) е мерлива вредност која прикажува колку ефективно и ефикасно една компанија ги исполнува своите поставени цели. Организациите најчесто користат KPI кои се поставени на неколку различни нивоа за следење на исполнувањето на целите по одредени сектори. KPI на високо ниво може да бидат фокусирани на целокупното работење на компанијата, додека KPI на ниско и средно ниво се фокусирани процесно како на пример, продажба, маркетинг, финансии и сл.

Што го прави еден KPI ефективен?

Еден KPI е значаен колку и активностите кој истиот ги иницира и инспирира. Многу често, организациите прифаќаат праволиниски KPI кои се прифатени во нивната индустрија, но подоцна се запрашуваат зашто истите не се рефлектираат на нивниот бизнис и не предизвикуваат позитивна промена. Еден од најважните, но и најзанемаруван аспект на KPI е дека тие претставуваат форма на комуникација. Како такви тие подлежат на истите правила и пракси како и било која друга комуникација. Прецизни, јасни и релеватни информации е многу посигурно дека ќе бидат прифатени и ќе предизвикаат акција во компанијата.

Во насока на развој на стратегија за формулирање на KPI во организацијата, тимот треба да започне со основа и разбирање кои се Вашите организациски цели, како планирате да ги постигнете и кој ќе реагира кога ќе се добијат информациите. Ова претставува итеративен процес кој вклучува повратни одговори од анализа, секторските и генералните менаџери. Кога ќе започнете со анализа за тоа кои KPI ви се потребни, подобро ќе разберете што точно треба да мерите, на кој начин и дали ќе предизвика истото позитивен ефект.

Како да ги дефинирате KPI

Дефинирањето на клучните индикатори може да биде комплицирана задача. Клавната компонента во зборот KPI е “клучни” бидејќи секој индикатор посебно се однесува на специфичен производ/исход од некој бизнис процес. KPI често се поистоветуваат со бизнис метриките. Иако често се користат за истата цел, KPI треба да бидат дефинирани само за критичните бизнис процеси, додека метриките треба да ги поткрепуваат истите.

Можете да ги следите следните чекори во дефинирањето на KPI на вашиот бизнис:

 • Кој е Вашиот посакуван исход?
 • Зашто токму тој исход е вежен за Вашиот бизнис?
 • Како ќе го мерите прогресот во исполнувањето на зададената цел?
 • Дали и како може да влијаете на крајниот резултат?
 • Кој е одговорен за постигнување на крајниот резултат?
 • Како ќе знаете дека сте го посигнале посакуваниот краен резултат?
 • Колку често ќе го ревидирате степенот на постигнување на целта?

За поедноставно разбирање, да земем дека целта за тековната година е зголемување на продажбата. Овој KPI ќе го наречеме KPI – Продажен раст. Во продолжение е прикажано како можеме да го дефинираме овој индикатор:

 • Зголемување на приходите од продажба за 20% оваа година;
 • Постигнувањето на оваа цел ќе придонесе бизнисот да биде попрофитабилен;
 • Прогресот ќе биде мерен како зголемување на приходот во апсолутни денари;
 • Ќе се влијае со вработување на дополнителен продажен кадар и стимулации да постоечките потрошувачи трошат повеќе пари;
 • Директорот за продажба е одговорен за оваа цел / овој индикатор;
 • Целта треба да се постигне за една година
 • Индикаторот ќе се ревидира една месечно;

Дали се KPI се релевантни?

KPI многу често се разгледуваат во негативна конотација. За жал, многу од бизнис корисниците гледаат на нив како непотреба практика. Ова е бидејќи KPI се жртва на најчестиот човечки проблем: недостаток од комуникација. Вистината е дека KPI се онолку значајни колку што и вие самите ќе им го придадете значењето. Успешното користење на KPI побарува време, напор и вработени за да се достигна високите очекувања од нив.

Како да се утврди оцилацијата во KPI?

Да го земем претходниот пример со зголемување на продажбата за 20%. Следење на исполнувањето само со вкупниот влез на денари во касата од една страна е едноставно, но од друга доколку не се исполнува, дефинирањето на точниот пробем кој го предизвикува тоа ќе биде невозможно. Поставувањето на неколку различни метрики кои ќе го следат постигнувањето на еден KPI е клучно за постигнување на успех и реално мониторирање на бизнисот. Конкретно за зголемување на продажбата, може да се следи и број на фиксални сметки, број на ефективни потрошувачи, асортиман на производи, бруто добивка по вработе, трошоци за продажба, односно метрики кои директно влијаат врз постигнувањето на примарната продажна цел.

Метриките кои ги имаме дефинирано во RetailIns за анализа на маркети овозможуваат следење во исполнувањето на 1 – 19 KPI во зависност од потребите на компанијата.

За крај здравјето на секој бизнис зависи од одлуките кои ги носиме денес, а се однесуваат за активности утре! Единствениот начин за тие да бидат ефективни и ефикасни е денес да располагаме со точни и релевантни информации и да ја знаеме точната позиција и здравје на нашиот бизнис.