Како агенција за истражување, многу често ни се упатуваат прашања за тоа што всушност се придобивките од едно истражување, што може да се очекува, кои се резултатите, што ако истражувањето е негативно, зашто би го правеле истото?

За тие потреби нашата агенција изработи список на 15 прашања и одговори кои што треба да дадат појасна слика за тоа што се може да направат истражувачите на пазари за Вашата компанија.

НАЈВАЖНИ 15 ПРАШАЊА КОИ ШТО ИСТРАЖУВАЧИТЕ НА ПАЗАРИ ЌЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА ГИ ОДГОВОРИТЕ!

1. Кој е Вашиот клиент?

Најважно за една компанија е да ги познава сопствените клиенти и воедно секогаш треба да биде подготвенa да ги пресретне сите нивни потреби и да ги решат сите нивни проблеми (скриени и познати), со цел да се задржи нивната доверба и лојалност кон брендот на компанијата!

2. Кои се потрошувачките навики на вашите клиенти?

Психолошката состојба во која се наоѓа клиентот пред купување на производот/услугата е клучна за креирање на соодветна стратегија за влијание, кое го насочува потрошувачот кон посакуваниот производ! Осознавањето на начинот на купување на потрошувачите може да не однесе многу поблиску до нашите клиенти одошто можеме и да замислиме.

3. Кои се новите производи или услуги кои вашата компанија може да ги понуди?

Можноста за антиципирање на пазарен сегмент уште пред негово реално појавување овозможува креирање на стратегија која ќе ја позиционира компанијата на највисоко место во потсвеста на потрошувачот. Исто така, пронаоѓањето на незадоволена желба или барање на клиентот треба да овозможи дополнителна вредност за него, а за компанијата комплетно нов пазар.

4. Кој ќе биде заинтересиран за купување во иднина?

Одредувањето на точниот пазарен сегмент кој ја има потребната карактеристика или потенцијал за купување на производот/услугата во иднина, може да отвори едно коплетно ново поле или пазар за работа. Карактеристиката треба да се забележи и имплементира пред истата да стане тренд во сегментот што се анализира.

5. Колкав е пазарот на кој што сакаме да го продаваме нашиот производ?

Дали еден производ или услуга е исплатлив за комерцијализација е во директна зависност од големината на пазарот на кој што истиот сакаме да го продаваме. Доколку големината на пазарот кореспондира со потребните проекции за продажба треба да се продолжи со негова комерцијализација и обратно. Со истражувањето ќе се добие точниот потенцијал и големина на пазарот за продажба.

6. Каде, кога и како потрошувачите го конзумираат односно употребуваат производот?

Исто како и кај потрошувачките навики, треба да се осознае процесот на конзумирање на производот. Дали има промена или тренд за иднина во начинот на употреба? Истражувањата во тој правец можат да предвидат многу позитивни или негативни трендови кои ќе овозможат формулирање на соодветна стратегија за нивно засилување или отстранување.

7. Зашто би го купиле производот?

Во морето на конкурентски производи и услуги, навистина е важно да се има вистинската алатка со која ќе се издвоиме од вообичаеното и ќе ги убедиме потрошувачите дека нашиот е тој производ кој што ќе го реши нивниот проблем!

8. Која потреба или проблем треба да се задоволи или реши?

Неретко е случај да една компанија маркетира односно настапува со карактеристика на производ која не е круцијална за продажба на производот, или пак не е од најголем интерес на самите потрошувачи. Истражувањето на потребите е клучно со цел да се осознае кои се тие потреби или карактеристики на производот кои ќе го решат проблемот на потрошувачите.

9. Која е вашата вистинска конкуренција?

Треба постојано да се има сликата и позицијата на конкурентите, за при најмала промена на нивната стратегија има можност навремено или предвремено да се реагира и да се испита нејзиното влијание!

10. Која е сликата што вашиот потрошувач ја има за вашиот производ/услуга во однос на конкуренцијата?

На кое место потрошувачот го позиционира производот? Кои се карактеристиките по кои што е препознатлив и по што го диференцира од конкуренцијата? Со техники како Top-Of-Mind и Brand Awareness ќе се добие точната слика и позиција на нашиот бренд во свеста и потствеста кај нашиот потрошувач.

11. Која е идеалната слика која треба да ја има потрошувачот за брендот?

Надополнето на претхдното истражување, со анализрање на податоците и пронаоѓање на точните карактеристики кои потрошувачот сака да ги види, ќе се овозможи креирање на стратегија со која идеалната слика ќе се вгради во потсвеста и ќе го позиционира производот многу погоре во однос на конкуренцијата!

12. Кое е мислењето на потрошувачите за различни аспекти на производот услугата (име, пакување, карактеристики, реклама, цена..)?

Кој аспект е од најголемо значење за потрошувачот, а кој е за вас? Дали кореспондираат помеѓу себе? Што треба да се изврши за да се усогласат вашите и барањата на потрошувачот? Истражувањето ќе овозможи за усогласување на различните аспекти со вистинските потреби и преференции на потрошувачите.

13. Кој е најдобриот начин на комуникација на производот со потенцијалниот пазар?

Различни производи и услуги побаруваат различни типови на комуникација со потрошувачите. Кој ќе биде најсоодветниот начин на комуникација, односно на кој начин потрошувачите сакаат да бидат комуницирани за производот/услугата треба да биде производот на овој тип на истражувања.

14. Која е цената која треба да се наплати?

Еден од најтешките сегменти на стратегиско планирање е која ценовна политика ќе биде користена за продажба на производот/услугата. Истражувањето треба да покаже која вредност се спремни потрошувачите да ја разменат за продобивање на производот/услугата.

15. Зашто останатите не го купуваат производот?

Само доколку се согледаат причините зашто постои дел од пазарот кои не купуваат производ или услуга кој што сакаме да ги пласираме, ќе бидеме во можност истиот да ја придобиеме нивната доверба и лојалност кон нашиот бренд!