НАЈПОЗНАТИ БРЕНДОВИ СПОРЕД КАТЕГОРИИ ЗА 2023 ГОДИНА

Агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД, го спроведе истражувањето “Преферирани ланци на маркети и Најпознати брендови 2023-ва година” кое е спроведено на репрезентативен примерок од 1,200 активни потрошувачи на територија на целата држава со користење на персонални интервјуа. Врз основа на податоците, веќе 4-та година по ред агенцијата прогласува Најпознати брендови според потрошувачите во 16 различни категории.

Препознатливста на брендот е базичен елемент за успех и повисока позиција во секторот за широка потрошувачка. Компаниите треба да го имаат во предвид влијанието на брендот врз одлуката на потрошувачот особено бидејќи се работи за високо конкурентна индустрија која е под влијание на промени.

Анализата на 16 различни категории каде потрошувачите имаат избрано од 18 до 19 различни брендови согласно категоријата е уште еден показател за високата конкурентност на пазарот. Истото значи дека потрошувачите се под константно влијание од различни маркетинг и промотивни активности кои имаат за цел да создадат свесност и да го позиционираат конретниот бренд на највисоко ниво во свеста на потрошувачот. Од друга страна, препознатливоста на брендот не е единствениот одлучувачки фактор, но особено е важна во процесот на носење на одлука кој производ ќе се избере.

Преку неколку истражувања на Инсајдер ИД, утврдено е дека производите за широка потрошувачка се производи за кои потрошувачот има ниска вклученост односно тоа значи дека не инвестира многу време и напор при носење на одлука. Најчесто одлуката ја носи врз основа на моменталниот избор и поради тоа е особено значајно брендовите да имаат добра позиционираност во маркетите, како и во перцепцијата на потрошувачот. Следствено, поголема е веројатноста потрошувачот да избере бренд кој лесно го препознава. Меѓутоа, најпознат бренд, не значи дека е и најкупуван бренд. Врз купување на брендот и други фактори како цена, квалитет, претходно искуство, достапност итн.

Анализата и извештајот наменет за Најпознати брендови во 2023 година, има за цел дефинирање на позициите на најпознатите брендови согласно перцепцијата на потрошувачите што всушност го рефлектира влијанието на маркетинг и промотивните активности превземени од компаниите и насочени кон различни таргет групи во текот на изминатата година.

Промените во учествата и позициите на брендовите посочуваат дека има промена во перцепцијата на потрошувачот, што на долг рок може да предизвика и одредени промени во однесувањето на потрошувачот односно во крајна линија и промени во потрошувачките одлуки. Поради тоа, неопходно е компаниите да ги следат позициите на своите брендови и поместувањата на мининум годишно ниво, за да може идните маркетинг планови и цели да бидат креирани и насочени на соодветен начин и со соодветен интензитет (согласно целната група на потрошувачи).

Анализирани се вкупно 16 категории на производи, за кои што потрошувачите одговараа на прашањето “Кој е според Вас најпознатиот бренд во категоријата XY?”. Анализирани се следните 16 категории на производи: Млеко, Јогурт, Кашкавал, Сирење, Сувомеснати производи, Чоколадо, Пиво, Вино, Газирана вода, Здрава храна, Сладолед, Чипс, Флипс, Традиционално (Турско) кафе, Природни сокови и Сончогледово масло.

КАТЕГОРИЈА БРЕНД 2023 2022 2021
B1. МЛЕКО Битолско млеко 45% 54% 51%
B2. ЈОГУРТ Битолски Јогурт 41% 46% 44%
B3. КАШКАВАЛ Здравје Радово 18% 15% 15%
B4. СИРЕЊЕ Здравје Радово 22% 25% 22%
B5. СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ Златиборац 29% 31% 25%
B6. ЧОКОЛАДО Милка 38% 43% 39%
B7. ПИВО Скопско Пиво 38% 42% 38%
B8. ВИНО Тиквеш 54% 61% 53%
B9. ГАЗИРАНА ВОДА Пелистерка 28% 33% 25%
B10. ЗДРАВА ХРАНА Виталиа 42% 48% 39%
B11. СЛАДОЛЕД Цермат 26% 24% 23%
B12. ЧИПС Чипси 23% 23% 24%
B13. ФЛИПС Стоби Флипс 86% 87% 80%
B14. ТРАДИЦИОНАЛНО (ТУРСКО) КАФЕ Гранд 35% 37% 32%
B15. ПРИРОДНИ СОКОВИ Вива 33% 33% 30%
B16. СОНЧОГЛЕДОВО МАСЛО Брилијант 49% 57% 53%

* Се мери како учество во вкупниот број на одговори за соодветната категорија;

Како и претходните години, и во 2023 година, во категориите Млеко и Јогурт нема поместување  во однос на првопозиционираните брендови. Повторно, Битолска Млекара со брендовите Битолско Млеко и Битолски Јогурт бележат највисоко учество со 45% односно 41%, соодветно. Тоа што се разликува во однос на претходните години е намалувањето на процентуалното учество на првопозиционираните брендови од година во година, што посочува на зголемување на учеството на брендовите на пониските позиции или препознавање на нови брендови.

Во третата категорија Кашкавал, нема промени во однос на првопозицираниот бренд односно брендот Здравје Радово кој е прво има највисоко учество од 18%. Оваа категорија е меѓу најконкурентните бидјеќи потрошувачите имаат избрано повеќе од 23 брендови од потрошувачите, при што се потврдува заклучокот и од претходните години, дека еден бренд го нема доминантното учество на пазарот туку истиот е високо дисперзиран. За категоријата Сирење, на прва позиција е повторно Здравје Радово со 25% учество и бележи континуирано зголемување од првото истражување па до денес.

За категорија Сувомеснати п роизводи, повторно за најпознат се позиционира Златиборац со 29%, што е пад на учеството за 2% во споредба со претходната година.

За категорија Чоколадо, брендот Милка ја потврдува највисоката позиција во категоријата со 38%, меѓутоа бележи намалување од 5% во споредба со процентуалното учество во 2022 година. Се забележува дека покрај првата позиција, постојат осилации во учеството на брендот споредбено низ годините.

Категориите кои се однесуваат на алкохолни пијалоци Пиво и Вино,  се одликуваат со еден препознатлив пазарен лидер. Имено, за двете категорија, првата позиција е непроменета и тоа во категорија Пиво,  Скопско Пиво е на прва позиција со 38%, додека пак во категорија Вино на прва позиција е Тиквеш со 54%. И дватта брендови, минатата година имаат остварено зголемување во споредба со 2021 година, меѓутоа во 2023 година е забележително намалување на учеството за 4% односно 7%, соодветно.

Категориите Газирана и Негазирана Вода, според позиција на бренд во 2023 година се анализирани засебно. И во двете категории има висок број на позиционирани брендови и значајна голема конкуренција. Во првата Газирана Вода, како најпознат бренд е Пелистерка со 28% и истото посочува на пад од 5% во споредба со претходната 2022 година.

Виталиа ја зaдржува позицијата како најпознат бренд во Здрава Храна, 4-та година по ред, и во 2023 година остварува учество од 42%. Забележаното учество е всушност намалување во споредба со претходната година за 6%, што посочува на зголемување на конкуренцијата на пазарот и земање на дел на учеството на првопозиционираниот бренд. Сепак, препознатливоста на Виталиа е сеуште висока и асоцира на препознатливост од речиси секој втор потрошувач.

Во категоријата Сладолед, Цермат е на првата позиција како најпознат бренд (26%) и може да се заклучи дека се остварува континуитет во растот, од година во година. Растот е со ниски стапки, но сепак е забележителен, што претставува едне од ретките брендови кои оваа година имаат остварено раст покрај тоа што ја имаат задржано првата позиција. Во категоријата Чипс, Чипси остварува идентично учество со учеството од 2022 година (23%) и ја задржува првата позиција.

Во категоријата Традиционално (Турско) Кафе, Гранд Кафе е повторно најпознат бренд со учество од 35% (-2% во споредба со 2022 година). Додека пак, за категорија Природни Сокови, Вива се позиционира како најпознат бренд со 33% или идентично учество како и во 2022 година.

Компанијата „Витаминка“, во 2023 година ги има најпознатите брендови во категориите Флипс со Стоби Флипс (86%) и Сончогледово Масло со Брилијант (49%). Во првата категорија, брендот Стоби Флипс остварува речиси изедначено учество со претходната година меѓутоа сеуште го има највисокото учество во споредба со сите останати категории. Во врска со позицијата на Брилијант, се забележува намалување на учеството за 8% во споредба со 2022 година.

Истражувањето “Преферирани ланци на маркети и најпознати брендови” е нарачано, финансирано и спроведено од агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД. Истото е авторско право на Инсајдер ИД, и секакво споделување или користење без претходно писмено одобрување од агенцијата е забрането. За повеќе информации во однос на истражувањето контактирајте на info@insider.mk или +38971210471.