Постојаните ценовни војни и намалувањето на цените се со цел да се привлечат што поголем број на потрошувачи, наметнува да се изработи истражување кое ќе ја дефинира ценовната сензитивност кај Македонскиот потрошувач и колку навистина цената влијае при избор на производ.

Агенцијата Инсајдер ИД Спроведува голем број на истражувања во доменот на широката потрошувачка, од кои се обидува да пронајде нови трендови и однесувања на потрошувачите. Ценовната сензитивност  е една од најинтересните теми за анализа, бидејќи побарува уметност во маркетинг и комерција за мотивирање на потрошувачите да го извршат купувањето. Сепак, значајните промени во малопродажбата во последните неколку години, бараат да се редефинира целиот концепт на ценовно сензитивни потрошувачите. Редефинирањето на ценовната сензитивност, односно поделба на потрошувачите на две засебни групи овозможува креирање на соодветна стратегија за нивно привлекување.

Целта на истражувањето од Инсајдер ИД е токму дефинирање на влијанието на цената врз одлуката, односно детално анализирање на неколку аспекти на цената и активностите кои ги преземаат компаниите за нејзино оптимизирање. Потребно е компаниите да се запознаени, врз колку потрошувачи промената на цената за 1%,2% или 10% ќе има влијание и колку од нив ќе го променат однесувањето поради таа промена.

Во истражувањето се одговараат следните прашања:

  • Колку цената влијае при избор на производот?
  • Врз колкав процент од потрошувачите промената од 1% има влијание?
  • Како потрошувачите го перципираат квалитетот?
  • Како ги рангираат потрошувачите тврдите дисконти и класичните маркети според цената и квалитетот?
  • Какво влијание имаат ценовните промоции?

* со поднесување на долната апликација добивате финансиска понуда за извештајот;

ПОГЛЕДНЕТЕ ЈА СОДРЖИНАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО