Голем дел од компаниите кои произведуваат или дистрибуираат производи во секторот за широка потрошувачка организираат промотнивни активности без точно да го дефинираат ефектот кој го имаат истите врз крајните потрошувачи. Продажба од рафт, промотивни штандови, гратис количини, акција 1+1 и многу други активности се организираат се со цел да се освои вниманието на потрошувачот и да го избере токму тој производ и на краток рок да се покачи продажбата со надеж дека дел од потрошувачите повторно ќе го купат производот.

При секој влез во супермаркет потрошувачот е “бомбардиран” со безброј промоции за исто толкав произвори а со тоа и значајно се намалува ефетот кој треба да биде постигнат.

Од друга страна потрошувачите во Македонија имаат бројни специфики и огромна разлика во навиките во зависност од регионите на живеење, полот, возраста, социјалниот статус и месечни примања. Следствено, очекувано е да влијанието кое го имаат користените маркетинг односно промотивни алатки да има различно или одредени и да немаат никакво влијание.

Во таква ситуација кои се алатките кои имаат највисоко влијание врз потрошувачите и треба да бидат користени од компаниите?

Во основа маркетинг секторот во компаниите имаат тешка задача да одредат кој и колкав е ефектот кој е предизвикан од пр. промоции на штанд или продажба од рафт, особено во ситуација кога се користат напоредно неколку различни типови на промоција. Често, поради општ тренд на пазарот и природно се зголемува или намалува потрошувачката па со тоа дополнително се комплицира одредување на влијанието, а да се добие комплетна листа на ефективни алатки.

Поради тоа, за оптимизирање и намалување на ризикот треба да се користат активности кои е потврдено дека имаат влијание, да се прекинат тие кои немаат. Погрешно користени промотивни активности постои можност да креираат комплетно различна перцепција за промовираните производи.

Во продолжение се типовите на BTL (Below The Line) промоција во супермаркет кои им се на располагање на компаниите и се најчесто користени.

 1. Бонус количина / Поголемо пакување за иста цена
 2. Промоција 1+1/ 2+1 – најчесто користен тип на промоција за производи со краток рок;
 3. Поклон со производот – со купување на производот се добива дополнително друг кој најчесто е комплементарен со купениот’
 4. Продажба од рафт во самиот маркет – промотер/ка го промовира производот пред самата негова позиција во маркетот;
 5. Ценовна промоција на производи
 6. Штандови за промоција
 7. Бесплатен примерок
 8. Бесплатно тестирање / дегустирање на производите
 9. Бесплатен помал примерок (тестер) од производот
 10. Врзана продажба со друг производ
 11. Промотивни летоци
 12. Купони со попуст
 13. Купон за купување по специјална цена
 14. Клуб картички од супермаркетите
 15. Специјална позиција во маркетот – пирамиди, специјални штандови, позиции за импулсно купување и сл.
 16. Промотивни постери (банери, билборди и сл.)
 17. Амбалажа – специјална пр. новогодишна;
 18. Наградна игра

Сите претходно наведени промотивни активности имаат влијание врз определена група на потрошувачи се разбира за точно определен производ. Со точно определување на алатките кои влијаат врз потенцијалните потрошувачи се креира оптимален микс кој обезбедува успешна промоција.

Истражување Инсајдер ИД

Истражувањето спроведено од Инсајдер ИД само за производи во секторот широка потрошувачка е со цел да одговори, во кои маркети потрошувачите во Македонија најчесто пазарат? Кои промотивни активности влијаат врз потрошувачите? Кои карактеристики на производот ги привлекуваат? Кои фактори влијаат при избор на маркет?

Конкретно матрицата за оценана промотивни активности ги содржи сите 18 различни алатки кои анкетираните лица ги оценуваат помеѓу 1 и 5 врз основа на значењето кое го имаат истите врз нив при избор на производ за широка потрошувачка.

Анализата е изработена според возрасни групи, финансиска моќ (просечни месечни примања), социјалниот статус (вработени, невработени, студенти и пензионери) и место (регион) на живеење. Истото овозможува да директно се дефинира кои промотивни активноси имаат влијание на различните групи на анализа.

ЗАКАЖЕТЕ СОСТАНОК ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ